Project Description

تصویری از شیر تست و درین

شیر تست و درین (Test & Drain) نوعی شیر با عملکرد تست و تخلیه سریع است. استفاده از این شیر به این معناست که یک قطعه هم کار تست و هم کار درین را در مجموعه سیستم اطفاء حریق اتوماتیک انجام می‌دهد. هم چنین این قطعه دارای اوریفیس و ساید گلاس نیز می‌باشد.

شیر تست و درین (Test & Drain Valve) دارای سه وضعیت OFF /Test / Drain می‌باشد که عملکرد هر سه مرحله به شرح ذیل است:

1. وضعیت  OFF : در این مرحله جریان سیال به طور کامل قطع می‌باشد.

2. وضعیت Test : در این وضعیت سیال از اوریفس که به اندازه یک عدد اسپرینکلر دبی از خود عبور می‌دهد، عبور می‌نماید و عملکردی شبیه شکستن بالب اسپرینکلر را ایجاد می‌کند.

همچنین این شیر دارای Sight Glass می‌باشد که عبور جریان سیال را نشان می‌دهد. در صورتی که سیستم زون کنترل نسبت به عبور جریان سیال از خود پاسخی ارائه ننماید. با مشاهده بصری در تست و درین ولو نقص در سیستم زون کنترل ولو قابل تشخیص است که در این صورت امکان خرابی در فلوسوئیچ جریان آب می‌باشد.

3. وضعیت Drain : در شرایطی که بدلیلی تمایل به تخلیه جریان سیال از داخل لوله وجود داشته باشد. جهت تعمیر و یا سرویس شبکه بارنده اطفاء باشد می‌توان دسته شیر را روی حالت Drain قرار داده که متناسب با سایز لوله تخلیه آب صورت می‌پذیرد.

تصویری از شیر تست و درین

شیر تست و درین

تماس با ما