کابل سیستم اعلام حریق‎‌‎‎

در صورتیکه از کابل‌های اســتاندارد و مناسب استفاده نشــود یا سيم‌کشی دارای اشکال باشد، سیستم در موقع بــروز حریق به درســتی عمل نخواهد کــرد.

تصویری از کابل سیستم اعلام حریق

به طور کلی می‌توان کابل‌های مدار اعلام حریق را به دو گروه تقســیم کرد و با توجه به خصوصیات هر گروه کابل مناســب با آن را به کار برد:

گروه 1:‎

کابل‌هایی که بعد از آشکار شــدن حریق از آن‌ها استفاده نمی‌شود. مانند کابل‌های آشکارسازها و شستی‌ها.

گروه 2:

کابل‌هایی که بعــد ازکشــف حریق از آن‌ها استفاده می‌شــود. مانند کابل‌هاي منبع تغذیه و آژیرها و چراغ‌ها.

برای گروه اول می‌تــوان کابل 1/5 میلیمتر مربــع با روپوش و عایــق پروتودور بــه کاربرد ولی در مکان‌هايي که امکان ضربه یا ســاییدگی و جویده شدن توســط حیوانات وجــود دارد، باید از کابل مجهز به غلاف محافظ مکانیکی اســتفاده کرد. برای گروه دو نیز می‌توان از همــان کابل اســتفاده کرد. مشــروط بر اینکه در آنجا محافظ مکانیکی اضافی نظیر لوله‌های فولادی نیز وجود داشــته باشد یا داخل لوله پی وی سی در زیر، حداقل 12 میلی‌متر گچ به صورت توکار گذاشــته شــود.

تابلوی کنترل مرکزی‌ (fire alarm control panel)

اصلی‌ترین و مهم‌ترین قسمت سیستم اعلام حريق، تابلوي کنترل مرکزی اســت.

تصویری از کنترل پنل سیستم اعلام حریق

این سیستم که وظیفه‌‌ی ارتباط بین شستی‌ها و آشکارسازها و وسایل اعلام حریق مانند آژیرها و چراغ‌ها را بر عهده دارد. در سیستم اعلام حریق متعارف نحوه‌ی ارتباط آشکارسازها با تابلوی کنترل مرکزی به این صورت است که در مواقع بروز حریق، تحریک آشکارساز یا فشــار شســتی اعلام حریق اتصال کوتاهی را در مدار ایجــاد می‌کند، و جریان مدار افزایش می‌یابد (نه به حدی که اتصال کوتاه کامل تلقی شود و باعث اعلام خطا گردد). در نتيجه مركز كنترل اعلام حريق مي‌نمايد. تابلوی کنترل مرکزی از طریق مدار الکترونیکی بعد از تشخیص حریق، رله‌های مربوطه را وصل می‌کند و آژیرها و چراغ‌های اعلام خطر را به کار می‌انــدازد. تابلوی مرکزی معمولا دارای امکاناتی برای تســت قسمت‌های مختلف مدار نیز هست.

برای انتخاب تابلوی کنترل مرکزی اعلام حریق باید موارد زیر را در نظر گرفت:‎

الف) را ه اندازی ساختمان (مساحت و تعداد طبقات)

ب) کاربری ساختمان (مسکونی، اداری یا صنعتی)

ج) تعداد زون‌ها

د) نوع سیستم طراحی شده (متعارف یا آدرس پذیر)

بررسی صحت عملکرد سیستم، راه اندازی مجدد آشکارســازها، ســاکت نمودن آژیرها و خاموش نمودن تجهیزات هشــدار دیداری، ذخیرة اطلاعات و رویدادها، نمایش وضعیــت فعلی، برقراری ارتبــاط تلفنی با مراکز مســئول و چاپ گزارش‌­ها ازجمله عملیاتی هســتند که تابلوی کنترل مرکزی اعلام حریق قادر به انجام آنهاست.